Index Nyheter Kontakt Om

Norrlands analys och research

Norrlands analys och research har sin hemvist i övre Norrland och tillhandahåller analys- och informationsinhämtningstjänster för företag, organisationer och privatpersoner. Fokus ligger på utredningsarbete och övergripande analyser. Vi kan bidra med allting från översikter av vetenskaplig forskning, omvärlds- och medieanalyser eller politiska och samhälleliga prognoser, till allmän research, föreläsningar, och enklare informationsbehandlingstjänster som t.ex. språk- eller faktagranskning.

Vår uppgift är att hämta in och behandla information för att ge uppdragsgivaren ett användbart beslutsunderlag eller utökade möjligheter att orientera sig i oklara situationer. Vi tillhandahåller utrednings- och analystjänster inom en lång rad olika områden.


Exempel på tjänster

Medieanalys

Vi utreder tillförlitlighet, genomslagskraft och bias hos medieaktörer och kunskapsproducenter, alltifrån tidskrifter till internationella konferenser.

Politisk analys

Bedömningar av ideologiska och politiska tendenser, t.ex. av förutsättningar och utmaningar för en specifik politisk rörelse, av förändringar i det allmänna politiska klimatet, eller av relationerna mellan statsaktörer.

Faktakontroll

Vi åtar oss att bedriva oberoende faktagranskningar av alltifrån vetenskapliga rapporter till tidningartiklar eller websidor.

Viability analysis/feasibility studies

Vi bedömer vilka möjligheter ett projekt har att nå sina målsättningar och vilka de största svårigheterna ser ut att bli. Fokus ligger på allting från affärsverksamheter till specifika produkter, forskningsprojekt eller olika former av aktiv samhällsförändring.

Omvärldsanalys

Beskrivande prognoser på kort och medellång sikt i fråga om den samhälliga, ekonomiska och politiska utvecklingen. Vilka blir de sannolika effekterna av en specifik lagändring för ditt företag eller din organisation? Hur kan förändringen av råvarupriser påverka den politiska stabiliteten i någon särskild producent- eller konsumentregion relevant för din verksamhet? Hur kan den ökande arbetslösheten i USA påverka efterfrågan på dina produkter?

Vetenskapliga sammanställningar

Vi genomför kritiska analyser av befintlig forskning inom olika områden. Vi kan t.ex. ge en kvalificerad bedömning av forskningsläget inom något specifikt område, t.ex. en genomgång av det vetenskapliga stödet för effektiviteten av en viss produktionsprocess eller energilösning, av forskningen omkring något specifikt läkemedel eller angående hälsoeffekterna av en specifik kosthållning.

Allmän research

Vi åtar oss också att bedriva informationsinsamling i största allmänhet, t.ex. genom att närvara vid en konferens för uppdragsgivarens räkning, undersöka och beskriva en lokal ekonomi inför en företagsetablering, eller genom att intervjua respondenter och bevaka och rapportera om något pågående händelseförlopp. Vi kan även utföra språkgranskningar på engelska och svenska inom olika genrer.